EUROMETAL GROUP SLOVAKIA s.r.o.
Úvod
O spoločnosti
Služby pre vás
Kontakt
Logo spoločnosti Eurometal Group Slovakia s.r.o.

Našim cieľom je zabezpečiť najlepšie environmentálne riešenia.

Máme to správne aj pre Vás
g

Komplexné riešenia
v oblasti odpadového hospodárstva

Ponúkame Vám komplexné riešenia v oblasti odpadového hospodárstva pozostávajúce od návrhu riešenia vo Vašej spoločnosti až po ich realizáciu, kedy naučíme pracovníkov nakladať s odpadmi čo najefektívnejšie.

V ponuke našich služieb nájdete komplexný servis pre firmy (pristavenie kontajnerov, odber a likvidácia odpadu, legislatívne služby v oblasti odpadového hospodárstva, služby bezpečnostného poradcu), taktiež výkup druhotných surovín (výkup železa, medi, hliníka, olova, mosadze, papiera, plastov).

Veríme, že si z našej ponuky vyberiete a stanete sa ďalšími stálymi, spokojnými zákazníkmi.

Spoločnosť  Eurometal Group Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť vznikla v roku 2007. Vedenie spoločnosti sa tak rozhodlo po dlhoročných skúsenostiach v odpadovom hospodárstve.
Prvé roky sa zameriavala len na druhotné suroviny (výkup železa, výkup medi, výkup hliníka, výkup olova, výkup mosadze, výkup papiera, výkup plastov), kedy realizovala likvidáciu mäsokombinátu, štátnych zariadení, vinárskych závodov. 

Vzhľadom na narastajúce potreby trhu postupne zaradila do ponuky svojich služieb komplexný servis v oblasti nakladania s odpadmi, či už ostatnými alebo nebezpečnými, čo zahŕňa aj legislatívny servis v oblasti odpadového hospodárstva. 

Našim cieľom je dlhoročným aj novým klientom ponúknuť a zabezpečiť najlepšie environmentálne riešenia.

Výkup druhotných surovín

Naša spoločnosť sa zameriava na výkup druhotných surovín:

● - Výkup odpadov zo železných a neželezných kovov, meď, hliník, olovo, výkup mosadze, cín...
● - Výkup káblového odpadu
● - Výkup papiera a lepenky
● - Výkup a odber plastov, priemyselné odpady, vtoky, koláče
● - PA - HDPE, LDPE - PP - PVC - PS -PBT - ABS - PET - PMMA – POM obaly z plastov

Ceny sa odvíjajú od vývoja cien na burze. Pri pravidelných dodávkach väčšieho množstva riešime ceny za uvedené komodity individuálne. V prípade potreby pristavíme kontajner na odpad a zabezpečíme jeho odvoz a následné zhodnotenie.

Možnosť pristavenia kontajnera do 24 hodín!

Odber odpadov

V rámci komplexných služieb ponúkame spoločnostiam odber a následné zhodnotenie, zneškodnenie akýchkoľvek druhov odpadov, ktoré vznikajú v rámci spoločnosti tj. ostatných aj nebezpečných.

Technické riešenie

Ponúkame prenájom kontajnerov v objeme od 16 m3 do 30 m3. Kontajnery sú otvorené, uzatvárateľné.
Lisovacie zariadenia, Eko sklady pre nebezpečné odpady.

Možnosť pristavenia kontajnera do 24 hodín!

Legislatívne služby

Ponúkame poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva:

● - Vypracovanie potrebnej dokumentácie (havarijných plánov, identifikačných listov)
● - Žiadosti na príslušné úrady
● - Vedenie evidencie za odpady, obaly
● - Aktualizácia dokumentácie pri zavádzaní a udržiavaní systému environmentálneho manažérstva
● - Pravidelné školenie pracovníkov

V rámci spolupráce pomáhame navrhovať riešenie pre efektívnejšie nakladanie s odpadmi, čím sa znižujú náklady na ich zhodnotenie alebo zneškodnenie.

Bezpečnostný poradca ADR

Každá organizácia, ktorá sa akýmkoľvek spôsobom zúčastňuje na preprave nebezpečných vecí, je povinná vymenovať aspoň jedného bezpečnostného poradcu (zákon 56/2012 Z.z., §36 ods 1).

Účastníci prepravy ADR sú:
Hlavní účastníci prepravy nebezpečných vecí:
● - Odosielateľ
● - Dopravca
● - Príjemca

Ostatní účastníci prepravy nebezpečných vecí:
● - Nakladajúca organizácia
● - Baliaca organizácia
● - Plniaca organizácia
● - Prevádzkovateľ cisternového kontajnera
● - Vykladajúca organizácia

Úlohou bezpečnostného poradcu je pomáhať pri zabraňovaní možného vzniku nebezpečenstiev pri balení, nakládke, vykládke a doprave nebezpečných vecí, ktoré by mohli ohroziť a poškodiť zdravie ľudí, majetok a životné prostredie.

Organizácia musí vymenovať jedného alebo viacerých bezpečnostných poradcov, čo závisí od organizačného členenia, zamerania a množstva činností týkajúcich sa prepravy nebezpečných vecí. Na požiadanie príslušného orgánu alebo organizácie ním poverenej, musí každá dotknutá organizácia oznámiť svojho bezpečnostného poradcu.

Ponúkame služby externého bezpečnostného poradcu ADR podľa odd. 1.8.3 Dohody ADR
a Zákona NR SR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave.

Revízie elektrických zariadení

● - Revízie ručného náradia podľa STN 33 1600
● - Revízie elektrických spotrebičov STN 33 1610
● - Revízie bleskozvodov
● - Certifikácia elektrických zariadení podľa platnej legislatívy
● - Návrh, vývoj a výroba elektrických zariadení
● - Výroba rozvádzačov
● - Elektroinštalácie
● - Pneumatické a hydraulické systémy
● - MaR
● - Programovanie PLC
● - Automatizácia
● - Projektová dokumentácia
● - CAD schémy
● - Termovízne merania podľa STN EN 13187
● - Meranie intenzity osvetlenia podľa STN EN 12464-1
● - Návrh DPS

Zanechajte nám správu, čoskoro sa Vám ozveme

EUROMETAL GROUP Slovakia, s.r.o.
Škultétyho 1, 831 03  Bratislava
0918 511 301 | e-mail: info@eurometalgroup.sk